David Newton

Lieutenant Newton serves with the Fresno, California, Police Department.
David Newton
Click to view full-size image… Size: 21KB